Hozzájárulok, hogy a weboldal látogatásakor a számítógépemen sütiket (cookie) helyezzen el, amelyek segítségével az oldalon tett látogatásom adatait webanalitikai céljából felhasználják.
Részletes tájékoztatás a Adatkezelési tájékoztató dokumentumban található. További információ.   Rendben, elfogadom

Adatkezelési tájékoztató

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT


1. Az adatvédelmi és adatkezelési szabályzat célja

A My Way Travel Kft. (6725 Szeged, Harmat utca 11. földszint 1. ajtószám, a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, különösen a 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (továbbiakban: Infotv.), valamint az AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (továbbiakban: Általános Adatvédelmi Rendelet) és a jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

A My Way Travel Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.mywaytravel.hu címen.

A My Way Travel Kft. fenntartja magának a jogot jelen szabályzat bármikor történő megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti az érintetteket

A My Way Travel Kft elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében,kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.
 A My Way Travel Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A My Way Travel Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.
 

2. Az adatkezelő adatai

Amennyiben megkeresné Társaságunkat, My Way Travel Kft. telefonszámán:+36 20/366-1961 +36 62/648-877, illetve e-mail: info@mywaytravel.hu elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel.
A My Way Travel Kft. minden hozzá beérkezett e-mailt a jelen szabályzatbab meghatározott személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb tíz év elteltével töröl.
Név: My Way Travel Kft.
Székhely: 6725 Szeged, Harmat utca 11 földszint 1.
Telephely: 6722 Szeged, Londoni körút 28. földszint 1.
Cégjegyzékszám: 06-09-013508
A bejegyző bíróság megnevezése: Szegedi Törvényszék Cégbírósága
Adószám:14621262-2-06
Telefonszám:+36 20/366-1961; +36 62/648-877
E-mail: info@mywaytravel.hu


3. A kezelt személyes adatok köre

3.1 Regisztrációs során megadandó személyes adatok

A My Way Travel Kft. a jogszerűség és tisztességes eljárás és átláthatóságnak megfelelően a személyes adat gyűjtése kizárólag célhoz kötötten az adat időtakarékossági elvet figyelembe kezeli, a pontosságot és naprakészséget szem előtt tartva az Általános Adatvédelmi Rendelet II. fejezetének 5. cikkének (1) és (2) bekezdésében foglaltak alapján.

A My Way Travel Kft. utazási irodán keresztül belföldi, vagy külföldi utazás és az ehhez közvetlenül kapcsolódó szárazföldi, vízi, illetve levegőben történő személyszállítás, valamint ezekkel összefüggésben szolgáltatás nyújtás megrendeléséhez célhoz kötötten és a szükséges mértékben kezeli az alábbi személyes adatokat.

A személyes adatok kezelése kiterjed a az utazási iroda székhelyén, illetve telephelyén történő személyes, vagy internetes felületen, elektronikus levél útján úgynevezett online úton történő megrendeléstől, illetve a szerződés megkötésétől a szerződés teljesítésig, továbbá a számviteli szabályoknak megfelelő teljesítés alapján kiállított számlázásra.

A fenti adatokat a My Way Travel Kft. a megrendeléstől, azaz jogviszony létrejöttétől kizárólag az utazással és személyszállítással összefüggésben kezel, melynek megőrzésének időtartama tíz év.

3.2 Technikai adatok

A My Way Travel Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

A My Way Travel Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

A My Way Travel Kft. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A My Way Travel Kft. az adatkezelés során megőrzi

3.3 Internetes információcsomag, Cookie-k (Sütik)

3.3.1 Az internetes információcsomagok, azaz a sütik feladata

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

3.3.2 Feltétlenül szükséges, munkamenet internetes információcsomagok, (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az www.mywaytravel.hu weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

3.3.3 Harmadik fél által elhelyezett internetes információcsomagok, cookie-k (analitika)

A My Way Travel Kft. weboldalán alkalmazza a különböző keresőmotorok, különösen Google Analytics, mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az My Way Travel Kft. információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

3.4 Online megrendeléshez és ügyintézéshez kapcsolódó adatok

A megrendelőknek az alábbi adait kötelezően meg kell adnia, mely szükséges mértékben a jogviszony létrejöttéhez és a további utazás, személyszállítás és ehhez kapcsolódó szolgáltatás későbbi teljesítéséhez elengedhetetlen.

3.5 Hírlevélhez kapcsolódó adatok

Az érintettek a hírlevélre a regisztrációs név, azaz vezetéknév és keresztnév megadásával, és e-mail cím adatokkal tudnak. Az érintettek a www.mywaytravel.hu internetes oldalon a hírlevélről lejelentkezéses tartozó jelelőnégyzet megjelölésével, vagy az info@mywaytravel.hu e-mail címre küldött hírlevélről lejelentkezés tárgyú email levél tudnak lejelentkezni a vezetéknevük és keresztnevük megadásával.
 

4. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

4.1 Általános adatkezelési irányelvek

A My Way Travel Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.
Továbbá a jogszerű az adatkezelés akkor is, ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

Felhívjuk My Way Travel Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

5. Az adatok fizikai tárolási helyei

Az érintett személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az érintett személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az érintett által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől érintett is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más személyes adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk, vagy személyesen keresi fel a My Way Travel Kft. társaságot a tevékenységei között található szolgáltatások igénybevétele iránt.

Az internetes rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek az internetes felület, avagy elektronikus levezés útján generálódnak és melyeket a My Way Travel Kft. rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag a My Way Travel Kft. ügyvezetései és munkatársai férnek hozzá.
 

6. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

A My Way Travel Kft. munkatársai, üzleti partnerei továbbá az adatkezelő társaság tevékenységével összefüggő szolgáltatók – különösen online kapcsolatban lévő más utazási irodák, szálláshely szolgáltatás és vendéglátással fogalakozó szolgálataók, illetve személyszállítással foglalkozó cégek - az érintett adatait megismerhetik a jogviszony létrejöttétől, annak teljesítése érdekében. A My Way Travel Kft. üzleti partnerei, illetve a Társaság tevékenységével összefüggésben a szolgálatakók kötelesek tartozódni az érintettetek személyes adatainak jogosulatlan megszerzésétől és felhasználásától, nyilvánosságra
hozatalától vagy illetéktelen személlyel való közlésétől.
 

7. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

7.1 Tájékoztatáshoz való jog

A My Way Travel Kft. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, az Általános Adatvédelmi Rendelet 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

7.2 Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon a Általános Adatvédelmi Rendelet III. fejezet 2. szakasz 15. cikk (1) bekezdése alapján: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy
az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást a My Way Travel Kft. 6722 Szeged, Londoni körút 28. földszint 1. ajtószám alatti telephelyén személyesen, vagy az info@mywaytravel.hu elektronikus levelezési cím útján.

7.3 Helyesbítés joga

Az érintett kérheti a My Way Travel Kft. által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését Általános Adatvédelmi Rendelet III. fejezet 3. szakasz 16. cikk alapján.

7.4 Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a My Way Travel Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje az elérhető technológia és megvalósulási költségek figyelembe vételével, illetve az ésszerű elvárható lépéssekkel és technológiai intézkedésekkel a rá vonatkozó személyes adatokat az Általános Adatvédelmi Rendelet III. fejezet 3. szakasz 17. cikk alapján:

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

7.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére a My Way Travel Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül Általános Adatvédelmi Rendelet III. fejezet 3. szakasz 18. cikkére figyelemmel.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

7.6 Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, tekintettel az Általános Adatvédelmi Rendelet III. fejezet 3. szakasz 20. cikkére figyelemmel.

7.7 Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak, az Általános Adatvédelmi Rendelet III. fejezet 3. szakasz 21. cikkre történő hivatkozással.

7.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené az Általános Adatvédelmi Rendelet III. fejezet 3. szakasz 22. cikkre történő hivatkozással.

7.9 Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

7.10 Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

7.11 Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 1/391-1400
Fax: +36 1/391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu
 

8. Egyéb rendelkezések

E szabályzatban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

A My Way Travel Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

Kelt: Szegeden, 2018. év május hó 24. napján               

 - My Way Travel Kft. -